HÅLLBARHET,
ESG och CSRD

Re:Con Finance erbjuder ett brett stöd inom hållbarhet!

Den nya hållbarhetslagen CSRD med sina 12 standarder ESRS är obligatoriska för verksamheter att rapportera på

CSRD ställer obligatoriska krav på vad som ska rapporteras och hur det ska rapporteras samt att det skall integreras i förvaltningsberättelsen. Att det blir en utökad del i förvaltningsberättelsen gör att ESG och hållbarhetsarbetet därmed kopplas samman med bolagets strategi och affärsmodell.

För många verksamheter kan detta kännas överväldigande och skapa stress i organisationen – hur ska man få en överblick, vilken kompetens krävs och vad innebär det för just min verksamhet?

Vi har utvecklat processtöd för CSRD- och ESRS-implementering inom följande områden:

Vill du veta mer, bolla och reflektera kring ert verksamhetsbehov och nuläge, hör av dig så tar vi en kaffe! 

Genom insyn i flera olika branscher, verksamhetststyper och organisationsbilder har vi förmodligen exempel och angelägna råd som kan hjälpa er att ta nästa steg.

Kort om ämnet hållbarhet

Här kan du läsa mer om vad hållbarhetsstrategi, ESG och CSRD betyder och vilken roll de spelar i verksamheters hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsstrategi och ESG (Environmental, Social, and Governance) är nära relaterade begrepp med de har olika fokus och omfattning.

En hållbarhetsstrategi är en övergripande plan eller ett ramverk som ett företag antar för att integrera hållbarhetsprinciper i sin verksamhet samt i sina beslut.

Den kan inkludera både interna och externa aspekter av hållbarhet, såsom minimering av miljöpåverkan, socialt ansvarstagande gentemot anställda och samhället samt att upprätthålla stark företagsstyrning.

Hållbarhetsstrategin sträcker sig bortom enbart finansiella mål och inkluderar långsiktiga överväganden för att skapa värde inte bara för aktieägare utan också för andra intressenter.

ESG (Environmental, Social, and Governance) är mer specificerat och kan ses som en delmängd av en övergripande hållbarhetsstrategi.

ESG är ett ramverk som används för att bedöma och mäta specifika aspekter av hållbarhet – miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade.

Det fokuserar på de faktorer som påverkar företagets kapacitet och risk i dessa områden och används ofta som kriterier för investeringsbeslut och bedömning av långsiktiga hållbarhetsåligganden.

Environmental (miljömässiga faktorer)
Handlar om hur företaget påverkar och hanterar miljön. Det kan inkludera frågor som klimatförändringar, energieffektivitet, användning av naturresurser samt hantering av avfall.

Social (sociala faktorer)
Fokuserar på företagets påverkan på samhället samt företagets anställda. Det kan handla om arbetsvillkor, mångfald och inkludering, mänskliga rättigheter samt samhällsengagemang.

Governance (företagsstyrning)
Beror på hur ett företag styrs och leds. Det inkluderar aspekter som företagsstruktur, ledningens sammansättning, ägarstruktur samt hur företaget hanterar intressekonflikter.

ESG-kriterier används ofta av investerare och andra intressenter för att utvärdera hållbarhetsprestanda hos företag och för att fatta beslut baserade på ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Sammanfattningsvis är hållbarhetsstrategi bredare och omfattar alla aspekter av hållbarhet i företagsverksamheten, medan ESG är ett mer specifikt ramverk som fokuserar på tre specifika dimensioner av hållbarhet.

En organisation kan implementera ESG som en del av sin övergripande hållbarhetsstrategi för att mäta och förbättra sin prestanda på dessa specifika områden.

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett direktiv från Europeiska kommissionen för att stärka och harmonisera företagsrapportering om hållbarhet. Det har utvecklats för att adressera brister och olikheter i befintliga hållbarhetsrapporteringspraxis och syftar till att skapa enhetliga och pålitliga rapporter för investerare och andra intressenter.


6 snabba kring det nya hållbarhetsdirektivet:

1. Direktivet är ett verktyg från EU som syftar till att skapa hållbar ekonomisk tillväxt och framfart i EUs Green Deal arbete, där målsättningen är att vara klimatneutral år 2050.

2. Direktivet implementeras från räkenskapsåret 2024 och kommer att ersätta den nuvarande lagstiftningen i direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD). Samtliga stora företag och samtliga börsnoterade företag inom EU (utom noterade mikroföretag) omfattas av de nya reglerna.

3. Det är bindande att utföra och skall vara en del av förvaltningsberättelsen.

4. ESRS är sektoröverskridande och tematiska standarder för ESG-arbetet. Standarderna är obligatoriska och bygger på en rad internationella ramverk som många större bolag redan jobbar med och rapporterar genom. Standardena har också tydlig koppling till Taxonomideklarationen.

5. Implementeringen av CSRD/ESRS är ett brett arbete som involverar många delar av verksamheten eftersom rapporteringen skall innehålla information från hela värdekedjan.

6. Tidslinje och scoop för varje enskild verksamhet och det är moderföretaget som är ansvarigt för koncernredovisningen. Dock är det viktigt att följa de infasningsregler som utlysts.

Kort och gott, företag ska inte längre bara kunna säga att de gör saker utan att påvisa vad de gör och hur de gör det.

Här är några av anledningarna till att man tagit fram CSRD:

Ökande efterfrågan på hållbarhetsinformation
Det har funnits en ökande efterfrågan från investerare, kosumenter och andra intressenter avseende tydligare och mer enhetlig information om företags hållbarhetsprestanda.

Öka transparens och jämförbarhet
Genom att införa enhetliga standarder och riktlinjer för hållbarhetsrapportering syftar CSRD till att öka transparensen och göra det lättare att jämföra hållbarhetsprestanda mellan olika företag. Det underlättar för investerare och andra intressenter att fatta informerande beslut.

Främja hållbarhetsintegrering i affärsstrategin
Genom att kräva ökad rapportering om hållbarhetsaspekter försöker CSRD också främja integrationen av hållbarhetsfrågor i företags beslutsprocesser och affärsstrategier. Det uppmuntrar företag till att inte bara rapportera efterlevnad utan också att faktiskt integrera hållbarhet i sin kärnverksamhet.

Adressera olikheter i rapporteringspraxis
Det finns för närvarande variationer och olikheter i hur företag rapporterar hållbarhetsinformation. CSRD syftar till att skapa enhetliga standarder för att undanröja dessa olikheter och skapa en mer enhetlig och pålitlig rapporteringsmiljö.

Sammanfattningsvis är syftet med CSRD att förbättra kvaliteten och enhetligheten i hållbarhetsrapporteringen för att möta den ökande efterfrågan på transparent och tillförlitlig information om företags hållbarhetsprestanda.

Jenny leder hållbarhetsarbetet för Re:Con Finance

Jenny har arbetat inom hållbarhetsområdet i snart två decennier. Hennes längsta karrirärväg har varit inom produktionsorganisationen för H&M-koncernen, där hon har var bosatt i Asien i mer än 12 år.

Jenny har arbetat som chef och ledare i över 15 år och har lett globala-, lokala- och expertteam genom hela hållbarhetsfältet. Hon har även arbetat med flera internationella samarbetsplattformar samt suttit i olika ledningsgrupper och styrelseuppdrag. Idag är hon ansvarig för att sätta upp hållbarhet som affärsområde för Re:Con Finance.

Hon älskar att springa i skogen med sin hund och har deltagit i flertalet ultralopp genom åren. Hennes intresse för pusselspel och kluriga gåtor speglar av sig i arbetet genom att få extra energi när det är oplöjd mark i sikte.

Jenny leder hållbarhetsarbetet för Re:Con Finance

Jenny har arbetat inom hållbarhetsområdet i snart två decennier. Hennes längsta karrirärväg har varit inom produktionsorganisationen för H&M-koncernen, där hon har var bosatt i Asien i mer än 12 år.

Jenny har arbetat som chef och ledare i över 15 år och har lett globala-, lokala- och expertteam genom hela hållbarhetsfältet. Hon har även arbetat med flera internationella samarbetsplattformar samt suttit i olika ledningsgrupper och styrelseuppdrag. Idag är hon ansvarig för att sätta upp hållbarhet som affärsområde för Re:Con Finance.

Hon älskar att springa i skogen med sin hund och har deltagit i flertalet ultralopp genom åren. Hennes intresse för pusselspel och kluriga gåtor speglar av sig i arbetet genom att få extra energi när det är oplöjd mark i sikte.

Vi är Sveriges första

BOUTIQE-KONSULTBYRÅ

Låt våra medarbetare ta hand om era mål och visioner.

VÅRA KONTOR

Luntmakargatan 85
113 51 Stockholm